Algemene/leveringsvoorwaarden

Algemene-/leveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – De prijs
Artikel 9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 15 – Privacy

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht;
 2. Klant: de natuurlijke of niet-natuurlijke (rechts)persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem of haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: Mittens, die via “www.mittens.nl” producten op afstand aan klanten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Het product: één of meer producten die de ondernemer via “www.mittens.nl” op afstand aan klanten aanbiedt alsmede één of meer producten waarvoor de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Mittens
Heiberg 26, 6436 CL Amstenrade

Telefoonnummer: (0031) (0)610567801
E-mailadres: info@mittens.nl

KvK-nummer: 90699009
BTW-identificatienummer: NL002686691B14

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden gelezen en opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Dit laatste door middel van het aanslepen, kopiëren, in een tekstverwerkingsprogramma plakken en vervolgens opslaan van onderhavige tekst van deze Algemene en leveringsvoorwaarden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem of haar het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn, hetgeen een zichtbaar en geïntegreerd onderdeel is van de achtereenvolgende schermen c.q. stappen binnen het on-line bestelproces van de webwinkel van de ondernemer (www.mittens.nl), alsook zie artikel 5.1 hierna;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst, hetgeen een zichtbaar en geïntegreerd onderdeel is van de achtereenvolgende schermen c.q. stappen binnen het on-line bestelproces van de webwinkel van de ondernemer (www.mittens.nl), alsook zie artikel 5.1, 10 en 11 hierna;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is, door middel van een email van de ondernemer aan de klant, waarin de ordergeschiedenis aan de klant wordt bevestigd, en waarin de ondernemer aangeeft dat het aanbod is gearchiveerd in de ordergeschiedenis van de klant, en dat deze ordergeschiedenis, na het inloggen door de klant op www.mittens.nl, aldaar door de klant kan worden geraadpleegd alsook aldaar een wijzigingsbericht kan worden doorgegeven aan de ondernemer;
  • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem/haar in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen, hetgeen een zichtbaar en geïntegreerd onderdeel is van de achtereenvolgende schermen c.q. stappen binnen het on-line bestelproces van de webwinkel van de ondernemer (www.mittens.nl), alsook zie het vorige punt van dit artikel.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod inclusief de bijkomende (verzend)kosten, door middel van het geheel doorlopen van het bestelproces van de webwinkel van de ondernemer (www.mittens.nl), én door de volledige betaling van het aanbod inclusief de bijkomende (verzend)kosten, door middel van bankoverschrijving naar het rekeningnummer van de ondernemer, dan wel door middel van online-betaling, dan wel door het ophalen en direct contant betalen van het product in de winkel van de ondernemer, dan wel door middel van levering en betaling onder rembours.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. In de email-bevestiging door de ondernemer is opgenomen:
  · gegevens ondernemer
  · productomschrijving(en)
  · prijs incl btw
  · kosten van aflevering en wijze van aflevering
  · wijze van betaling
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer zal bij het product aan de klant de volgende informatie schriftelijk meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken i.c.:
   • herroepingsrecht c.q. retourneringsrecht overeenkomstig artikel 6 en 7 van deze Algemene en leveringsvoorwaarden
   • herroepings- c.q. retourneringsverplichtingen c.q. voorwaarden overeenkomstig artikel 6 en 7 van deze Algemene en leveringsvoorwaarden

  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop (zie artikel 9)
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Herroepingsrecht en -verplichtingen van de klant

 1. De klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen door middel van een ontbindingsverklaring te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Dit herroepingsrecht van de klant is onderworpen aan de in de volgende leden 2 t/m 6 opgenomen beperkingen zijnde verplichtingen van de klant:
 2. De klant dient het product binnen 14 dagen na ontbinding terug te sturen naar het adres genoemd in het volgende lid 3 van dit artikel.
 3. Tijdens de bedenktijd en de terugzend-termijn van ieder maximaal 14 dagen, zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij of zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij c.q. zij het product wenst te behouden. Indien hij of zij van zijn of haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, naar het adres Hoofdstraat 22, 6436CE Amstenrade, Nederland, en wel verplicht d.m.v. een aangetekend pakket. De ondernemer stelt in dit verband nadrukkelijk dat het product alleen geschikt is voor normaal gebruik met name inhoudende dat het niet bestand is tegen vallen, stoten of krassen, o.i.d., en dat elke vorm van herroepingsrecht komt te vervallen, zodra beschadigingen optreden bij de klant of als het product (al dan niet gedeeltelijk) teloor gaat bij de klant als gevolg van de genoemde zodanige gebeurtenissen die het normale gebruik te boven gaan.
 4. Het verlies van diefstal, verlies, teloorgang en beschadiging ligt, bij retournering van het product door de klant, bij de klant tot het moment van bezorging aan de ondernemer op het adres van de ondernemer, waar naartoe het product conform de instructies van de ondernemer, zoals aangegeven bij de levering van het product overeenkomstig artikel 5.4, c.q. conform artikel 6.3, dient te worden geretourneerd.
 5. Indien het product niet binnen de terugzend-termijn van 14 dagen door de ondernemer wordt ontvangen, geldt als bewijs van tijdige retournering door de klant, het door de klant te overleggen gedateerde verzendbewijs. Voor het geval de klant niet in staat is een gedateerd verzendbewijs te overleggen, mag de ondernemer er alsdan van uit gaan, dat de klant het product niet tijdig binnen de terugzend-termijn (conform artikel 6.2.) heeft geretourneerd. Alsdan gelden de spelregels van het volgende lid van dit artikel.
 6. Als de klant het product niet tijdig heeft geretourneerd, en dus buiten de gestelde termijn het product heeft teruggezonden aan de ondernemer, zonder voorafgaande door de klant te bewijzen instemming van de zijde van de ondernemer, kan de ondernemer, uit coulance-overwegingen, een deel van de aankoopprijs van het product terug betalen aan de klant, zonder dat de ondernemer daartoe is verplicht. De overweging om zulks te doen of niet, en in welke mate, is mede afhankelijk van de mate waarin de termijn van het herroepingsrecht is overschreden, en van een al dan niet plaatsgevonden hebbend overleg door de klant met de ondernemer.

Artikel 7 – Kosten en terugbetaling in geval van herroeping 

 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending conform artikel 6.3. alsook de eventuele door hem/haar gemaakte expertisekosten voor zijn/haar rekening.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft en zich heeft gehouden aan de beperkingen c.q. zijn/haar verplichtingen ex artikel 6.2 t/m 6.6, zal de ondernemer het op het betreffende product betrekking hebbende aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het door de ondernemer in goede orde ontvangen van het product, terugbetalen.
 3. De terugbetaling vindt echter alleen plaats als de ondernemer het product in dezelfde staat terugontvangt als waarin het is aangeboden, verkocht en verzonden door de ondernemer. Dit ter beoordeling van de ondernemer.
 4. Indien het product bij terugzending conform artikel 6.3 door de klant teloor is gegaan, dient de klant de verzekerservice van de betreffende pakketdienst aan te spreken en op die wijze het betaalde bedrag terug te ontvangen. De ondernemer zal zo nodig volledig meewerken aan een verzekeringsclaim van de klant.         

Artikel 8 – De prijs

Het aangeboden product is een margegoed, tenzij anders aangegeven. Daarop is geen BTW terug te vorderen door de klant die ondernemer is in de zin van de BTW-wetgeving. Het gevolg is ook dat de in het aanbod van het product genoemde prijs inclusief BTW is, doch exclusief de bijkomende verzendkosten.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer stelt nadrukkelijk dat het product alleen geschikt is voor normaal gebruik met name inhoudende dat het niet bestand is tegen vallen, stoten of krassen, o.i.d., en dat elke vorm van garantie komt te vervallen, zodra beschadigingen optreden bij de klant of als het product (al dan niet gedeeltelijk) teloor gaat bij de klant als gevolg van de genoemde zodanige gebeurtenissen die het normale gebruik te boven gaan.
 2. De beschadigingen die werden vermeld bij het artikel, zijn uitgesloten van garantie.
 3. Verder doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van het product.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij op verzoek van de klant een langere leveringstermijn is afgesproken, die de klant langs elektronische weg kenbaar dient te maken aan de ondernemer. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. Indien door een klant een langere leveringstermijn kenbaar is gemaakt aan de ondernemer geldt hiervoor een dienovereenkomstige termijn. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding, die wel door de klant moet worden aangetoond c.q. schriftelijk dan wel langs elektronische weg moet worden onderbouwd richting de ondernemer.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen en wel naar hetzelfde rekeningnummer door middel waarvan de klant heeft betaald aan de ondernemer, tenzij de klant langs elektronische weg kenbaar heeft gemaakt dat de terugbetaling dient plaats te vinden op een andere rekeningnummer.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen c.q. tenzij de klant op elektronische wijze heeft gekozen voor onverzekerde verzending en daarmee het risico bij verzending zelf op zich heeft genomen.
 6. De levering door de ondernemer vindt plaats door de pakketdienst van Post.nl en wel door middel van een aangetekend (eventueel extra verzekerd) pakket van Post.nl. Voor de verzending, aflevering, risico’s en daaraan verbonden verhaalsmogelijkheden voor de klant, worden de voorwaarden en spelregels van Post.nl hiermede van toepassing verklaard, zoals deze gelden op het moment van verzending door de ondernemer van het door de klant bestelde product, en zoals deze voorwaarden en spelregels zijn gepubliceerd op de website van Post.nl. De klant gaat ten opzichte van de ondernemer akkoord met deze verzend- en leveringsvoorwaarden van Post.nl c.q. komt met de ondernemer overeen dat voor de verzend- en leveringsvoorwaarden bij bestelling en aankoop van het product bij de ondernemer de verzend- en leveringsvoorwaarden van Post.nl gelden.
 7. Indien de klant het product van de ondernemer niet tijdig in ontvangst neemt of laat nemen van Post.nl c.q. de door Post.nl gebruikte pakketdienst, zodat Post.nl c.q. de betreffende pakketdienst het product volgens de spelregels van Post.nl retourneert aan de ondernemer, verliest de klant hierdoor het recht op restitutie van het aankoopbedrag, en kan de ondernemer uit coulance-overwegingen (een deel van) het aankoopbedrag terugbetalen aan de klant, zonder dat hij daartoe op enigerleiwijze verplicht is.

Artikel 11 – Betaling

De betaling door de klant aan de ondernemer vindt plaats, hetzij door contante betaling in de winkel van de ondernemer, hetzij door aan de levering voorafgaande online-betaling door de klant, dan wel door aan de levering voorafgaande overboeking naar het bankrekeningnummer van de ondernemer, dan wel door middel van levering en betaling onder rembours, zoals dat is aangegeven op deze website, en in de door de ondernemer verstrekte betalingsinformatie, en wel onder vermelding van het door de ondernemer verstrekte ordernummer.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 2. In concreto dient de klant de klacht:
  • per contactformulier op deze website hetzij door middel van email aan info@mittens.nl aan de ondernemer kenbaar te maken
  • en daarbij aan te geven om welk productnummer, welke productomschrijving, welke aankoop- c.q. ontvangstdatum het handelt
  • alsmede de klacht c.q. het gebrek goed te omschrijven alsmede de omstandigheden waarin c.q. waardoor het tekort of gebrek is ontstaan
  • binnen 14 dagen na het vaststellen c.q. ontstaan van de klacht
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Klachten over het gebruikte karakter van het product zijn niet toegelaten c.q. worden niet in behandeling genomen door de ondernemer, en worden van deze klachtenprocedure uitgesloten, omdat de door de ondernemer via www.mittens.nl aangeboden goederen margegoederen zijn en uit dien hoofde per definitie gebruikte goederen zijn; 
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil waarvoor artikel 13 van toepassing is.

Artikel 13 – Geschillen/overmacht

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 – Privacy

Het elders op deze website weergegeven Privacybeleid, waarmee de klant bij registratie en bestelling/afrekening heeft ingestemd, wordt hier als geheel ingelast en herhaald beschouwd. Dat laatste geldt ook voor het elders op deze website (op dezelfde pagina) weergegeven Cookie-beleid. De klant wordt hier naar de betreffende pagina verwezen.