Privacy/Cookiebeleid/Verzoek/Bezwaar

Privacy-verklaring www.mittens.nl en info@mittens.nl 

Mittens, Heiberg 26, 6436 CL Amstenrade, telefoon (0031)(0)610567801, email info@mittens.nl, heeft als doel antiek en sieraden te verkopen via de webwinkel www.mittens.nl. Daartoe wordt ook telefoon en email gebruikt. Deze verklaring is bedoeld voor de webwinkel www.mittens.nl en de email-account van Mittens: info@mittens.nl.

Privacy-expert bij Mittens is P.F. Barendregt, te bereiken via info@mittens.nl en 06 10567801.

Mittens hecht aan de privacy en legt persoonsgegevens vast en bewaart en gebruikt die, alleen van (potentiële) klanten, die zichzelf registreren in de webwinkel, als (i.c. met als doel/grondslag):

 1. de overheid ons daartoe verplicht;
 2. dit door de klant zelf wordt gevraagd c.q. de klant daar toestemming voor geeft;
 3. dit nodig is voor het afhandelen van een (koop)overeenkomst;
 4. er sprake is van een te onderbouwen gerechtvaardigd belang voor Mittens.

Van (potentiële) klanten wordt daarbij in het webwinkel-systeem vastgelegd/ door het systeem geplaatst:

 1. voornaam/ voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, email-adres, telefoonnummer(s),
 2. IP-adres, datum+tijdstip registratie in/data+tijdstippen bezoek aan webwinkel, hoe mittens.nl is benaderd (dmv functionele/analytische cookies met geen/geringe gevolgen voor de privacy van bezoekers van de webwinkel: slechts bedoeld voor het eigen gebruik van de webwinkel: zie Cookie-beleid hieronder.
 3. Daarnaast worden in de financiële administratie van Mittens de persoonlijke bankoverschrijvingsgegevens van klanten vastgelegd en bewaard.

N.B. De emailaccount van Mittens functioneert als afwikkelings- en informatie-uitwisselingsmiddel van de webwinkel van Mittens alsook als informatie-uitwisselingsmiddel van de fysieke winkel van Mittens. Als gevolg daarvan vindt daarin geautomatiseerde vastlegging + bewaring plaats van de gegevens sub 1. In het onderstaande wordt voor deze persoonsgegevens in info@mittens.nl dezelfde aanpak toegepast als voor de persoonsgegevens in het webwinkel-systeem.

Doel vastlegging, het bewaren en het gebruik, en de bewaartermijnen van de persoonsgegevens

De gegevens onder 1. zijn verplicht in te voeren door de (potentiële) klant bij de registratie of een bestelling in onze webwinkel en noodzakelijk voor een geautomatiseerde afhandeling van een bestelling c.q. de koopovereenkomst , leidend tot een door het systeem aangemaakte en daarin vastgelegde factuur, en de verzending van het product en, per email, de track & trace code. De gegevens dienen ook om te kunnen afstemmen met de klant, en deze de kans te geven gebruik te maken van het retourrecht. In eerste instantie zijn deze gegevens dus gedurende ca 1 maand nodig in het kader van het definitief afhandelen van de koopovereenkomst (grondslag 3). Daarna:

 • verplicht de belastingdienst ons de financiële gevolgen daarvan, i.c. de factuur met de genoemde gegevens, in de basisvorm in de financiële administratie te bewaren overeenkomstig de fiscale bewaartermijn (grondslag 1). Deze laatste  bewaarplicht/ bewaartermijn geldt ook voor de gegevens sub 3;
 • zijn deze gegevens binnen het webwinkel-systeem slechts nuttig/nodig:
  • voor Mittens om nieuwsbrieven en producten aan te kunnen bieden;
  • voor de klanten om bij een volgende aankoop niet weer opnieuw deze gegevens vast te moeten leggen.

Dit kan gedurende een jaar worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang  (doel 4), daarna niet meer. Om deze reden zal Mittens na ieder jaar per email om toestemming vragen deze gegevens al dan niet te mogen blijven vastleggen (grondslag 2). Hierbij geldt het uitgangspunt: “nee, tenzij de betrokkene opnieuw toestemming geeft”. Indien er binnen 1 maand geen toestemming is verkregen / binnengekomen, worden alle persoonsgegevens direct verwijderd.

De gegevens ad 2. zijn geen directe persoonsgegevens, maar zijn wel gekoppeld aan persoonsgegevens. Zij dienen om inzicht te krijgen in (de wijze van) het benaderen van de webwinkel van Mittens, en mogen in eerste aanleg worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang van Mittens. Met deze gegevens kan Mittens trachten het benaderen van de webwinkel door (potentiële) klanten en dus de on-line-verkoop van producten te verbeteren (doel 4). Echter, ook voor deze gegevens willen wij na een jaar dezelfde redenering volgen, en zal Mittens op dezelfde wijze handelen, als bij de gegevens hiervoor (grondslag 2).

Privacy-beleid van Mittens en rechten van bezoekers en klanten van www.mittens.nl en info@mittens.nl

Mittens onderschrijft het belang van privacy van klanten en bezoekers van de webwinkel en daarom worden persoonsgegevens beveiligd opgeslagen en in principe nooit gedeeld met anderen dan de firmanten van Mittens. Onontkoombare uitzonderingen hierop zijn de volgende (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens van Mittens: de bank, de betalingsprovider voor betalingen.  Tevens kunnen persoonsgegevens in een gerechtelijke procedure aan een advocaat of rechter moeten worden verstrekt.

Mittens maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, en verkrijgt geen persoonsgegevens van anderen, ook niet van openbare bronnen.

De ingeschreven klant heeft het recht op het overdragen van persoonlijke gegevens aan een andere partij. In de praktijk is daar bij Mittens niets bij voor te stellen en is dat recht in de praktijk (dus) niet aan de orde.

De klant heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens, en heeft het recht om verleende toestemming altijd in te trekken. De klant heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de vastlegging en het bewaren van gegevens op basis van het door Mittens veronderstelde gerechtvaardigd belang (grondslag 4).

Verzoeken/bezwaren in dit verband kunnen door middel van het op deze website beschikbare formulier of het via info@mittens.nl verkrijgbare formulier worden ingediend. Houdt u er s.v.p. rekening mee dat u nog om identificatie kan worden gevraagd bij het indienen van uw verzoek/bezwaar.

Bij het intrekken van verleende toestemming door een klant (grondslag 2) en bij persoonsgegevens na afloop van een gerechtvaardigd belang van Mittens (doel 4), worden de persoonsgegevens direct verwijderd. Het recht op verwijdering in het geval van de andere 2 grondslagen wordt ingeperkt door de bewaarverplichtingen opgelegd door de overheid (grondslag 1) (ook geen recht op correctie), dan wel het eerst moeten kunnen afwikkelen van een (koop)overeenkomst (grondslag 3) (dit behoeft geen uitleg). 

Via info@mittens.nl wordt u binnen 1 maand geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek/bezwaar.

Tenslotte heeft de klant ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van de persoonsgegevens bij Mittens en de verwerking van deze gegevens elders

De financiële administratie wordt verricht en dus de persoonlijke bankoverschrijvingsgegevens worden opgeslagen op een met wachtwoord en officiële anti-virus-software beschermde PC van de betreffende gemachtigde firmant.

Het dagelijks beheer en de periodieke backup van de webwinkel vindt eveneens plaats op deze PC van en door de betreffende firmant. De back-up van al deze gegevens vindt plaats d.m.v een externe harde schijf die door de betreffende firmant elders op een veilige plaats wordt bewaard.

Het online beheerssysteem van de webwinkel is dubbel afgeschermd met een inlognaam en wachtwoord.

Het beheer van de emailaccount en dus ook het benaderen van de persoonsgegevens vindt eveneens plaats door de betreffende firmant van Mittens via voornoemde PC. Het benaderen van de emailaccount is eveneens afgeschermd door een inlogcode en een wachtwoord.

De webwinkel www.mittens.nl en de emailaccount info@mittens.nl wordt gehost bij een bekend/erkend hostingsbedrijf, welk bedrijf een adequate overeenkomst gegevensverwerker kent . Google wordt ook beschouwd als een verwerker van persoonsgegevens (van Mittens) en kent ook een verklaring op dit gebied.

De betalingen, door klanten van aankopen, vinden plaats d.m.v. een bekende en erkende betalingsprovider  en, met de bankoverschrijvingen, d.m.v. de bank. Deze zijn zelfstandig verantwoordelijk voor wat zij doen met uw via Mittens verkregen persoonsgegevens.

Cookie-beleid

Wij plaatsen cookies op uw computer om uw gebruik van onze website te vergemakkelijken en de bereikbaarheid van onze webwinkel en de vindbaarheid van onze producten te verbeteren. De gegevens die wij door middel van deze cookies verzamelen, worden niet met derden gedeeld. Uw privacy wordt door onze cookies niet of nauwelijks geschonden, ook niet op basis van de spelregels van de AVG.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de website op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden gezet wanneer u deze site bezoekt. De belangrijkste functie van een cookie is de ene gebruiker te onderscheiden van de andere.

Zijn cookies schadelijk voor uw computer?

Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer. Eigenlijk kunnen ze maar heel weinig. Daarom nemen ze ook maar een zeer beperkte hoeveelheid opslagruimte in beslag en hebben hierom ook geen / minimale invloed op de snelheid van uw computer.

Welke cookies gebruiken wij en waarom?

Wij gebruiken functionele cookies, die technisch nodig zijn om onze website goed te laten werken, en bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelmandje kunnen laten onthouden.

Door middel van de door ons gebruikte analytische cookies kunnen wij zien op welke  tijdstippen, van welk IP-adres, hoe en hoe vaak, klanten www.mittens.nl hebben benaderd. Dit is belangrijke informatie voor ons. Door deze gegevens kunnen wij de bereikbaarheid van onze webwinkel en de vindbaarheid en dus de verkoop van onze producten verbeteren.

Wat doen wij uitdrukkelijk niet met onze cookies?

De beperkte verzamelde informatie wordt niet met derden, zoals Google, gedeeld. Tevens plaatsen wij uitdrukkelijk geen tracking-cookies. Wij kunnen u dus niet “volgen”, en dit willen wij ook niet.

Slot.

Omdat wij terughoudend omgaan met cookies, behoeven wij u volgens de AVG / GDPR geen toestemming te vragen, maar dienen wij u wel te informeren. Dat doen wij bij deze.

Indien u desondanks nog vragen hierover heeft, kunt u ons vanzelfsprekend benaderen via info@mittens.nl of 06 10567801.

Verzoek/bezwaar over uw privacy

Hiermede kunt u verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens, om wijziging of verwijdering daarvan, en bezwaar maken. Wij zullen handelen volgens ons Privacy- en Cookiebeleid, dat u ook op deze website kunt inzien. Wij zullen binnen 2 tot 3 werkdagen per email reageren.